ترمیستور NTC و PTC

ترمیستور NTC و PTC

20 کالا

ترمیستور (TDR) نوعی مقاومت حرارتی می باشد که مقدارآن با تغییر دما عوض می شود.وقتی دما افزایش پیدا می کند، مقدار مقاومت ترمیستور NTC کاهش و مقدار مقاومت ترمیستور PTC  افزایش پیدا می کند. این مقاومت ها از حساسیت بالایی برخوردارند.