سلف تورویدی

سلف تورویدی

سلف تورویدی شامل سیم پیچی است که با استفاده از تجهیزات دقیق به دور یک تورید بصورت حلقه ای پیچیده شده است. این نوع سلف های جز سلف های آمپر بالا می باشد.