سلف تورویدی

سلف تورویدی

7 کالا

سلف تورویدی شامل سیم پیچی است که با استفاده از تجهیزات دقیق به دور یک توروید بصورت حلقه ای پیچیده شده است. این نوع سلف ها، جزو سلف های آمپر بالا می باشد.