تراشه آی سی تایمر و پالس

تراشه تایمر و پالس

11 کالا

آی سی های تایمر و پالس به منظور ایجاد زمان دقیق و واقعی در مدارات الکترونیک استفاده می شوند. همچنین در این بخش تراشه های مولد سیگنال پالس نیز قرار دارند.