کابل و گیره سوسماری

کابل و گیره سوسماری

کابل های گیره سوسماری شامل گیره در دوطرف سیم و در سایز های مختلف می باشند.