شماره حساب ها

شماره حسابهای معتبر وب سایت ECA
بانك ملت

شماره حساب: 9447178323
شماره کارت: 6104337271918201
شماره شبا: IR810120000000009447178323
نام صاحب حساب: مرجان کلاقچی

بانک صادرات

شماره حساب: 0116396403000
شماره کارت: 6037697631343917
شماره شبا: IR390190000000116396403000
نام صاحب حساب: مرجان کلاقچی