شماره حساب ها

شماره حسابهای معتبر وب سایت ECA

بانك پاسارگاد
حساب : 160811515334818001
کارت : 5022291313369843
شبا : IR 450570160811515334818001
نام صاحب حساب: آراز خدادادی 

بانك صادرات
حساب : 0217163481006
کارت : 6037697652153187
شبا : IR 620190000000217163481006
نام صاحب حساب: آراز خدادادی


بانك آینده
حساب : 0100443441008
کارت : 6362141802184094
شبا : IR 560620000000100443441008
نام صاحب حساب: آراز خدادادی

بانك ملی
حساب : 0220020147003
کارت : 6037998139014830
شبا : IR 320170000000220020147003
نام صاحب حساب: آراز خدادادی