توجه : به علت محدودیت های کرونایی، شرکت پست برخی مرسولات را با تاخیر جابجا می نماید.

شاخه‌ها

کالاهای تجدید موجودی

شماره حسابهای موجود
بانك ملت

شماره حساب: 1374266912
شماره کارت: 6104337933951533
شماره شبا: IR840120020000001374266912
نام صاحب حساب: امیرعلی بلورچیان

بانک ملی

شماره حساب: 0109089735003
شماره کارت: 6037997388840507
شماره شبا: IR150170000000109089735003
نام صاحب حساب: امیرعلی بلورچیان