خازن های SMD سایر پکیج ها

خازن های SMD سایر پکیج ها

خازن 10nF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 10 نانوفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014018
10,000‎ریال
خازن 120pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 120 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014002
12,200‎ریال
خازن 12pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 12 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014001
12,200‎ریال
خازن 150pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 150 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014006
12,200‎ریال
خازن 1nF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 1 نانوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014003
12,200‎ریال
خازن 2.2nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 2.2 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014012
15,300‎ریال
خازن 2.2uF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 2.2 میکروفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014014
10,000‎ریال
خازن 220nF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 220 نانوفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014016
10,000‎ریال
خازن 22nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 22 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014009
15,300‎ریال
خازن 22uF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 22 میکروفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014019
10,000‎ریال
خازن 33nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 33 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014011
15,300‎ریال
خازن 33pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 33 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014004
12,200‎ریال
خازن 33uF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 33 میکروفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014020
10,000‎ریال
خازن 39pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 33 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014005
12,200‎ریال
خازن 4.7nF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 4.7 نانوفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014021
10,000‎ریال
خازن 470nF پکیج SMD 2220
خازن مولتی لایر سرامیکی 470 نانوفاراد SMD سایز 2220
کد کالا: 2021014013
21,400‎ریال
خازن 47uF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 47 میکروفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014017
10,000‎ریال
خازن 5.6nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 5.6 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014010
15,300‎ریال
خازن 56nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 56 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014008
15,300‎ریال
خازن 56pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 56 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014007
12,200‎ریال
خازن 680nF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 680 نانوفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014015
10,000‎ریال