ترمیستور NTC

کالاهای تجدید موجودی

ترمیستور NTC 7 محصول وجود دارد