ترمیستور NTC

کالاهای تجدید موجودی

ترمیستور NTC 8 محصول وجود دارد