ترمیستور NTC

کالاهای تجدید موجودی

ترمیستور NTC 10 محصول وجود دارد