ماژول های گاز

ماژول های گاز

سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند.داین سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند و در خانه و دمای اتاق استفاده می شوند.این سنسورها می توانند کالیبره شوند اما نیازمند دانستن غلظت گاز و یا گازها برای این کار هستند.

نسبت به تشخیص هر گاز دارای شماره بندی خاصی هستند به عنوان مثال :ماژول سنسور تشخیص الکل MQ-3 ،ماژول سنسور تشخیص مونوکسید کربن MQ-7 ،ماژول سنسور تشخیص دود و گاز MQ-2،ماژول سنسور تشخیص گاز هیدروژن MQ-8 ،ماژول سنسور تشخیص گاز متان MQ-4 میباشد.