خازن جامد-پلیمری

کالاهای تجدید موجودی

خازن جامد-پلیمری

خازن های جامد و خازن های الکترولیتی هر دو الکتریسیته ذخیره کرده و در مواقع لزوم تخلیه الکتریکی می کنند.

تفاوت در این است که خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است، در حالی که خازن های الکترولیتی از الکترولیت مایع معمولی استفاده می کنند، از این رو شرایط خازن های جامد درست متضاد خازن های الکترولیتی است.

خازن جامد-پلیمری 20 محصول وجود دارد