ذره بینی کوچک قابل حمل در جیب بسیار قدرتمند که مانند یک میکروسکوپ عمل می کند.