قابلیت تعویض نور لامپ‌ها در 4 حالت چشمک زن ،سه چراغ،دوچراغ و یک چراغ