یک وسیله مناسب برای روشنائی خوب محیط بدون نیاز به نگهداشتن چراغ قوه