دارای نور مناسب برای کاربرد های مختلف در علم پزشکی و ....