دارای سنسور برای روشن و خاموش شدن چراغ با تکان دادن دست