با قابلیت تولید نور ممتد و چشمک زن با LED نوع XPE  و  نور ممتد با LED نوع COB