سنجش دما و رطوبت داخلی و دمای بیرون(با سنسور بیرونی) به طور همزمان ، با نمایش حداقل و حداکثر ( مینیمم و ماکزیمم Min/MAX) برای دما و رطوبت