برد آموزشی حرفه ای STM32F103ZET6
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

برد آموزشی حرفه ای STM32F103ZET6

3101003018

برد آموزشی صنعتی ARM  با  میکروکنترلر STM32F103ZET6 امکانات فراوان این برد باعث می شود تا به راحتی و بدون نیاز به ابزار جانبی دیگری پروژه های مختلف و گوناگونی را انجام دهید.

0‎ریال (با مالیات) 0‎ریال (بدون مالیات)
اتمام موجودی

برد آموزشی صنعتی ARM  با استفاده از میکروکنترلر STM32F103 که متعلق به شرکت STMicroelectronics می باشد طراحی شده است. امکانات فراوان این برد باعث می شود تا به راحتی و بدون نیاز به ابزار جانبی دیگری پروژه های مختلف و گوناگونی را انجام دهید.

پکیج (DVD یا CD) همراه حاوی برنامه نمونه برمبنای کامپایلر Keil و شماتیک برد میباشد.

 

امکانات سخت افزاری برد:

1-      Processor MCU

        STM32 Shenzhou III development board processor is STM32F103ZET6, the processor is based on ARM C7 Cortex-M3 core architecture, clocked at 72Mhz, the internal 512K bytes of FLASH and 64K bytes of SRAM, LQFP144 package.

2- USB 2.0 full speed interface (both power and USB capabilities(

         STM32 Shenzhou III development board contains a USB 2.0 full-speed interface, you can use the USB port on the development board for power supply and as a USB SLAVE slave interface.

3- DC 5V power connector

          STM32 Shenzhou III development board provides 5V DC power input interface, DC power adapter in line with common power adapter interface standard, DC power supply seat inside the positive power supply, the negative power supply outside. Development Board has both USB and DC power supply interface.

4-Power chip

          STM32 Shenzhou III development board using the 3.3V power supply to the CPU, because the CPU voltage is 3.3V, so we need to convert the external 5V voltage to 3.3V. In addition many, many ICs should work under 3.3V supply conditions.

5- Power selection switch

         Through the power selector switch can control the USB power supply, or DC 5V power outlet, or power off the board; power switch, there are three grades of bits, the middle grade is the development board into the power-off state, allocated to the left or dialed to the right is Select USB power supply or DC 5V power supply.

6- indicator

         STM32 Shenzhou III STM32 development board provides a power indicator and 4 universal LED indicator. The power light indicates whether the 3.3V power supply is normal. Four universal LED indicators can be used to indicate the STM32 board status.

7- JTAG / SWD simulation debugging

         STM32 Shenzhou III development board provides a standard 20-pin JTAG interface, you can directly and JLINK emulator or ULINK2 emulator or ST LINK V2 emulator to connect, download the program, debug emulation; for 20pin JTAG, it also contains Requires fewer pins to download and emulate the SWD interface. Both interfaces can be supported, the specific debugging can refer to the following chapters.

8- -2.4G wireless communication module interface

        STM32 Shenzhou III provides 2.4G wireless module interface, you can connect the NRF24L01 + module. This module is optional.

9-radio interface

       Connected to the headset through the radio interface can hear the radio module receives the radio radio content, play with the development board to play tired, but also need to take a rest.

10-voice playback interface

       STM32 Shenzhou III development board with audio playback capabilities can be saved in the SD card in the audio file through the I2S interface to TI's imported original audio DA chip PCM1770 decoded and played out in the STM32 can also hear the wonderful song , Or play a tone to the product.

11- 315M wireless communication module interface

       STM32 Shenzhou III development board contains two wireless module interface, respectively, 315M wireless module and 2.4G wireless module NRF24L01 +. One 315M wireless module, you can accept the remote control signal, when a remote control button is pressed, the corresponding wireless module D0 ~ 3 pins become valid. It should be noted that the wireless module is active high when the output is high. The Shenzhou III through the transistor will 315M wireless module and board keys for resource reuse.

12-radio module

       Low-power radio module, the frequency range FM70-80MHz, the scope of the module can be MP3 or MP4 player, USB FM radio, or other devices can integrate this module, you can hear the radio function.

13-Universal button

       STM32 Shenzhou III STM32 development board In addition to the aforementioned reset button special function keys, but also provides four buttons, two of which are WAKEUP wake button, and TAMPER button, the other two are user-definable functions The common keys USER1 and USER2. (Note: These four buttons can be defined as product function keys, including WAKEUP button and TAMPER button according to the actual product).

14-Reset button

       STM32 Shenzhou III development board using RC plus keys to achieve manual reset and power-on reset. STM32 chip has been integrated within the power-on reset and voltage detection reset circuit, so the external reset is mainly to achieve manual reset function, the schematic diagram is as follows:

15-SD card interface circuit

       SD card to become its most cost-effective storage device is the storage medium for many digital devices, such as digital photo frame, digital camera, MP5 and so on. Shenzhou III comes with a SD card interface that can be used for SD card experiment, easy to learn SD card, TF card adapter can also be easily accessed by our development board.

16-Start mode selection

       STM32F10x processor a total of three start-up mode, you can choose the two jumpers, the specific jumper settings and start the mode selection relationship as follows:

  • Boot from main flash memory: The main flash memory is mapped into the boot space (0x0000 0000), but it can still be accessed at its original address (0x0800 0000), ie the contents of flash memory can be accessed in both address areas, 0x0000 0000 or 0x0800 0000.
  • System memory: The system memory is mapped into the boot space (0x0000 0000), but it can still be accessed from its original address. The Shenzhou III is a large-capacity product with an original address of 0x1FFF F000 , Shenzhou series of interconnected products original address 0x1FFF B000.
  • Boot from built-in SRAM: SRAM can only be accessed in the address area starting from 0x2000 0000.

17-Adjustable resistance (potentiometer)

       STM32 Shenzhou III development board provides a way to adjust the resistance as analog input, adjustable resistance through this way can be manually and easily change the resistance, so that the AD pin is sensed, you can change the resistance value to learn STM32 processing AD function of the device.

18-special function interface

       STM32 Shenzhou III development board will STM32 processor part of the pin with special features connected to the reserved terminals, providing some scalable functionality. Reserved interface pin definitions are as follows:

19-CAN bus interface

       CAN is an abbreviation of Controller Area Network (hereinafter referred to as CAN) and is an ISO-internationally standardized serial communication protocol. Its high performance and reliability have been recognized, and are widely used in industrial automation, marine, medical equipment, industrial equipment and so on. CAN bus today's field of automation technology, one of the hot spots, known as the area of ​​automation computer LAN. Its appearance has provided the strong technical support for the distributed control system to realize the real-time, reliable data communication among each node.

20-RS-485 interface

      STM32 Shenzhou III provides a 485 interface, using SP3485 interface chip. RS-485 uses balanced transmission and differential reception, so it has the ability to suppress common-mode interference.

21-RS-232C serial port

      STM32 Shenzhou III development board provides two 3-wire serial port. By STM32F103ZET6 the USART1 and USART2 through the MAX3232 converted to 232-level serial port, the interface for the DB9 male, to achieve two 3-wire serial port. DB9 male pin is defined as follows:

22-buzzer

      STM32 Shenzhou III STM32 development board contains a passive buzzer. Generally used for product alerts or voice alerts. The difference between passive buzzer and active buzzer is that passive needs to simulate the waveform itself, such as PWM to drive; while the active is not needed, as long as the power is on, it will automatically generate a tweet.

23-RTC real-time clock

      STM32 Shenzhou III development board built-in RTC real-time clock, we provide support for the year, month, day, minute and second routine, in many products, RTC can provide accurate clock for the product.

24- 10M Ethernet interface

      STM32 Shenzhou III development board provides a standard 10M Ethernet interface. Through this interface, we can connect the Shenzhou III to the Ethernet network to communicate with other network devices.

25-SPI FLASH

      SPI Flash Memory It has the power-down data is not lost, fast data access speed, electrically erasable, large capacity, programmable online, inexpensive and sufficient number of erase cycles (one million) and high reliability And many other advantages, widely used in embedded applications.

26-IIC EEPROM

      IIC EEPROM is often used for power-saving data storage, configuration data storage and other occasions, there is no EEPROM in the STM32, and the Shenzhou III has a 24C02 chip on board for storing important data. It can also be used for IIC experiments and other applications.

27-Flexible power supply

      STM32 Shenzhou III development board at least support four kinds of power supply: 1, DC5V provides 5V; 2, USB provides 5V; 3, JLINK provides 5V; 4, JLINK provides 3.3V.

28-NOR FLASH / Nand Flash / Sram

      Support NOR FLASH memory, Nand Flash memory and SRAM memory chips, SRAM can increase the memory, you can run larger programs, Nand Flash and Nor Flash can store the data and programs the user needs to facilitate more applications.

29- 2.8 / 3.2 / 4.3 / 7 inch TFT LCD touch screen interface

      The interface is a common LCD touch screen interface, a 32-pin LCD interface leads to all the LCD controller and touch screen signals, and its line order compatible with the mainstream market in the sale of the touch screen module.

30-RS232 serial port interface

      STM32 Shenzhou III MAX3232 chip development (or use SP3232) onboard two serial ports

31-LED indicator

      STM32 Shenzhou III development board there are a total of five LED lights, of which one is the power indicator, the other four are user LED indicator. The user LED indicator is controlled by the GPIO pin. When the GPIO pin outputs low level, the LED indicator is on. On the other hand, when the GPIO pin outputs a high level, the LED is off; these four LEDs are controlled by PF6, PF7, PF8 and PF9, respectively.

32-AD / DA / PWM interface

      STM32 Shenzhou III development board will be the processor's two AD and DA pins connected to the terminal above the user-friendly. The schematic diagram is as follows:

33-expansion interface

      STM32 Shenzhou III development board will occupy in addition to the IO pins occupied by the crystal pinout of all GPIO standard double row pin leads to facilitate the experiment and testing, debugging other modules or extensions. However, it should be noted that you need to solder the header yourself.

 

برنامه های نمونه ارائه شده به همراه برد:

Routine introductory chapter (STM32 Shenzhou III development board)

0. project template

1. Single LED flashing (STM32 Shenzhou III)

2. Multiple LED flashes (STM32 Shenzhou III)

3.BEEP buzzer experiment (STM32 Shenzhou III)

4.BEEP buzzer analog alarm sound (STM32 Shenzhou III)

5. Key experiment (STM32 Shenzhou III)

06. STM32 chip running frequency program 40MHZ (STM32 Shenzhou III - registe

6. Button experiment full-featured version (STM32 Shenzhou III)

07. STM32 chip 72MHZ frequency full speed running LED water lamp (STM32 Shen

7.BitBand bit operation control LED flashing (STM32 Shenzhou III)

08. STM32 chip button lighting - no anti-shake (STM32 Shenzhou III - registe

8. External Interrupt Experiment (STM32 Shenzhou III)

09. STM32 chip button lighting intermediate - increased anti-shake (STM32 Sh

9.SysTick system ticking experiment (STM32 Shenzhou III)

10. The most simple serial print $ character - primary (STM32 Shenzhou III -

11. Single-serial print www.armjishu.com Character - Beginner (STM32 Shenzho

12. Single serial print www.armjishu.com character - intermediate (STM32 She

13. Single-serial print www.armjishu.com Character - Advanced (STM32 Shenzho

14.USART-COM1 serial port to receive and send experiments - the primary vers

15.USART-COM1 serial port to receive and send experiments - Intermediate Edi

16.USART-COM1 serial port to receive and send experiments - Advanced Edition

 

Routine source code released on July 26, 2014 (109 routines)

01.LED lighting experiment (STM32 Shenzhou III - register version)

02.LED double light flashing experiment (STM32 Shenzhou III - register version)

03.LED three lights at the same time bright off (STM32 Shenzhou III - register version)

04.LED water lamp (STM32 Shenzhou III - register version)

05. STM32 chip run frequency program 32MHZ (STM32 Shenzhou III - register version)

06. STM32 chip running frequency program 40MHZ (STM32 Shenzhou III - register version)

07. STM32 chip 72MHZ frequency full speed running LED water lamp (STM32 Shenzhou III - register version)

08. STM32 chip button lighting - no anti-shake (STM32 Shenzhou III - register version)

09. STM32 chip button lighting intermediate - increased anti-shake (STM32 Shenzhou III - register version)

10. The most simple serial print $ character - primary (STM32 Shenzhou III - register version)

11. Single-serial print www.armjishu.com Character - Beginner (STM32 Shenzhou III - Register Edition)

12. Single serial print www.armjishu.com character - intermediate (STM32 Shenzhou III - register version)

13. Single-serial print www.armjishu.com Character - Advanced (STM32 Shenzhou III - Register Edition)

14.USART-COM1 serial port to receive and send experiments - the primary version (STM32 Shenzhou III - register version)

15.USART-COM1 serial port to receive and send experiments - Intermediate Edition (STM32 Shenzhou III - Register Edition)

16.USART-COM1 serial port to receive and send experiments - Advanced Edition (STM32 Shenzhou III - Register Edition)

17.LED water lamp experiment (Shenzhou III - library function version)

18. Light a LED light (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

19. Two LED lights flashing (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

20.BEEP buzzer experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

21.BEEP buzzer analog alarm sound (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

22. Key Detection A (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

23. Key detection B (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

24. Key input experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

25.BitBand button scan detection experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

26.BitBand button scan detection (sub-function) (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

27. EXTI external interrupt key (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

28.EXTI external interrupt experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

29.SysTick system ticking experiment A (STM32 Shenzhou III - library function version)

30.Systick precise delay experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

31.UART serial port 1 Printf (STM32 Shenzhou III - library function version)

32.UART serial port with SYSTICK interrupt Printf (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

33.UART serial port 1Printf output and scanf input (STM32 Shenzhou III - library function version)

34.UART serial 2Printf simple print experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

35.UART serial port 2Printf (STM32 Shenzhou III - library function version)

36.UART serial 2Printf output and scanf input (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

37.UART serial port 1 and serial port 2 simultaneously formatted output input (STM32 Shenzhou III - library function versi

38. Serial Advanced Printf interrupt reception experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

39. Serial Advanced Printf interrupt receiving and dispatching experiments (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

40. RS-485 bus transceiver experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

41. Product Unique ID (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

42.ADC analog-digital conversion experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

43. DAC digital to analog conversion (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

44. Simple real-time clock RTC (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

45. Real-time clock RTC and lunar calendar experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

46.EEPROM read and write test experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

47.FLASH simulation EEPROM experiment (Shenzhou III - library function version)

48.TIM timer experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

49. TIM timer PWM control indicator brightness (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

50.IWDG independent watchdog experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

51. Window Watchdog Experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

52. Input Capture Experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

53.CAN (LoopBack) program (Shenzhou III - Library Function Edition)

54. Dual CAN transceiver test (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

55.SPI FLASH (W25X16) read and write procedures (Shenzhou III - Library Function Edition)

56. Memory Management Experiment (Shenzhou III - Library Function Edition)

57.SRAM access program (Shenzhou III - library function version)

58.NOR FLASH test program (Shenzhou III - Library Function Edition)

59.NAND FLASH access program (Shenzhou III - library function version)

60.2.4G wireless communication experiment (Shenzhou III - library function version)

61. FM radio (Shenzhou III - library function version)

62.ENC28J60 Ethernet Card (Shenzhou III - Library Function Edition)

63.TFT color LCD display only red (Shenzhou III - library function version)

64.TFT color LCD display only blue (Shenzhou III - library function version)

65 TFT color LCD display English words (Shenzhou III - Library Function Edition)

66.TFT color LCD display Chinese characters (Shenzhou III - library function version)

67.TFT color LCD display mixed Chinese and English words (Shenzhou III - library function version)

68.TFT color LCD display a point (Shenzhou III - Library Function Edition)

69 TFT color LCD display a 1 (Shenzhou III - Library Function Edition)

70 TFT color LCD display a 9 (Shenzhou III - Library Function Edition)

71 TFT color LCD screen shows a A (Shenzhou III - Library Function Edition)

72 TFT color LCD display 26 English letters (Shenzhou III - Library Function Edition)

73.TFT color display picture (Shenzhou III - library function version)

74.TFT color screen boot move around (Shenzhou III - library function version)

75.3.2 inch TFT touch screen (Shenzhou III - Library Function Edition)

76. Photos and touch point mobile experiment (Shenzhou III - Library Function Edition)

77. Click to display small picture frame (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

78. Click on the screen to trigger a small icon experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

79. Click the small icon on the screen trigger experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

80.SD card access experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

81.SD card FTA file system access (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

82.SD card reader (Shenzhou III - library function version)

83.MP3 player experiment (Shenzhou III - library function version)

84 hardware CRC cyclic redundancy check (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

85.PVD power supply voltage monitoring (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

86. STANDBY standby mode (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

87.STOP stop mode (

88. Internal temperature sensor experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

89.DMA transmission experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

90.18B20 temperature sensing experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

91. DHT11 digital temperature and humidity sensor experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

92.VS1003 MP3 module (Shenzhou III - Library Function Edition)

93 serial IAP experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

94 three-axis acceleration experiment (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

95. Infrared remote control experiment (STM32 Shenzhou III - library function version)

96.315M wireless module scanning (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

97.315M wireless module interrupt (STM32 Shenzhou III - library function version)

98. UCOSII operating system of single-task operation (Shenzhou III - Library Function Edition)

99.UCOSII operating system multi-task operation (Shenzhou III - library function version)

100.uCOS + uCGUI (Shenzhou III, FSMC supports 2.8 inch and 3.2 inch)

101.UCOSIII operating system UCOSIII water lamp (Shenzhou III - library function version)

102.4.3 inch TFT color screen brush test (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

103.4.3 inch TFT Touch Test (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

104.4.3 inch TFT color drawing API (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

105.4.3-inch TFT color display character (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

106.4.3 inch TFT digital photo frame-SD card on the board (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

107.7-inch TFT Shenzhou III _TFT brush screen test (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

108.7-inch TFT Shenzhou III _ touch screen test (STM32 Shenzhou III - Library Function Edition)

109.7-inch TFT Shenzhou III _ electronic photo frame _BIN (card on the screen) (STM32 Shenzhou III - Library Function Edit