دارای  قابلیت خم شدن جهت بستن پیچ در محیط هایی که دسترسی مستقیم نیست